ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten geleverd door Eywa bv, met zetel te Kempenseweg 12, 3690 Zutendaal, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0670.612.171, handelend onder de commerciële naam Calculus (hierna "Calculus”) aan de klant (hierna de “Klant” en samen met Calculus de “ Partijen ”). De Algemene Voorwaarden, inclusief annexen, vormen samen met het aanbod en/of het aankooporder de overeenkomst tussen Calculus en de Klant (hierna de “Overeenkomst”). Door de bestelling aanvaardt de Klant de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden binden de Klant ook bij latere Overeenkomsten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verplichtingen of verbintenissen tussen de Klant en Calculus en enige andere voorwaarden die de Klant beoogt op te leggen of te incorporeren worden dan ook expliciet uitgesloten, tenzij Calculus zich uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Calculus behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden, inclusief annexen, van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of aan te passen. Calculus zal de Klant op de hoogte stellen van materiële wijzigingen (d.w.z. wijzigingen die de kernfunctionaliteiten van de Software of Overeenkomst wezenlijk beïnvloeden) via e-mail. Deze wijzigingen treden in werking vijftien (15) kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving van Calculus aan de Klant. Indien de Klant Calculus niet binnen voornoemde periode van vijftien (15) kalenderdagen op de hoogte heeft gesteld van zijn weigering van de wijzigingen, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk dergelijke wijzigingen en heeft de Klant niet langer het recht om deze Overeenkomst op te zeggen (voor zover het een lopende Overeenkomst betreft).

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en bijzondere bepalingen vermeld in de offerte, hebben de bijzondere bepalingen voorrang. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en enige met de Klant schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden, krijgen deze laatsten voorrang.

2. OFFERTES: BINDENDE KRACHT

Offertes, catalogussen, folders, publicaties in kranten of tijdschriften, uitingen op de website, worden gegeven bij wijze van inlichting en binden Calculus pas na de aanvaarding van de offerte of bestelbon door beide Partijen. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Calculus verstrekte gegevens waarop Calculus zijn aanbieding baseert. Calculus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen in offertes te herzien in het licht van de evolutie van materiaal-, transport- en ontwikkelingskosten. De prijs overeengekomen voor een bepaalde bestelling bindt Calculus niet voor daaropvolgende bestellingen door de Klant.

3. MEDEWERKING VAN DE KLANT

Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Calculus mogelijk te maken zal de Klant Calculus steeds tijdig alle nuttige, nodige en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen die nodig is. Ook neemt de Klant alle nodige maatregelen om te voorkomen dat de uitvoering van de Overeenkomst schade bij de Klant of derden kan veroorzaken. Als de Klant deze verplichtingen niet nakomt, kan Calculus niet in verzuim raken voor de nakoming van zijn eigen verplichtingen onder een Overeenkomst en is Calculus niet aansprakelijk voor schade die vermeden had kunnen worden.

4. OVEREENKOMST

De Overeenkomst tussen Calculus en de Klant komt tot stand zodra de Klant een voor akkoord ondertekend afschrift van de ongewijzigde offerte of bestelbon heeft bezorgd aan Calculus binnen de geldigheidstermijn van die offerte of de bestelbon.

Elke wijziging die de Klant zou voorstellen of vragen aan een door Calculus uitgebrachte offerte of bestelbon, dient te worden aanzien als een verwerping van de offerte of bestelbon en een nieuw aanbod tot contracteren uitgebracht door de Klant. Dergelijk aanbod tot contracteren zal pas leiden tot een contractueel bindende overeenkomst voor Calculus indien zij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

De Overeenkomst wordt vermoed stilzwijgend tot stand te zijn gekomen indien Calculus begin van uitvoering heeft gegeven aan de door de Klant gevraagde diensten, zonder dat deze uitvoering geprotesteerd werd door de Klant of zonder dat hieromtrent enig voorbehoud ter zake werd geformuleerd door de Klant.

5. ANNULERING

Bij elke annulering van de bestelling, zal de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan Calculus ten bedrage van vijftig percent (50%) van de waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd de betaling van de reeds in productie genomen producten op het ogenblik van de annulering.

6. PRODUCTEN EN DIENSTEN

Calculus biedt software, connectiviteit en hardware meetoplossingen aan voor asset monitoring en smart buildings (respectievelijk “Software”, “Connectiviteit" en “Hardware”). De Software, Hardware en Connectiviteit van Calculus worden gezamenlijk “Producten” genoemd.

Calculus behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische wijzigingen/verbeteringen door te voeren aan de Producten. Bij reeds geplaatste Hardware kunnen dergelijke wijzigingen enkel mits toestemming van de Klant. De Klant kan daaraan geen rechten ontlenen voor het laten doorvoeren van diezelfde technische wijzigingen/verbeteringen aan reeds bestaande Producten.

De door Calculus geleverde diensten kunnen bestaan uit implementatie, installatie, service, support - en/of onderhoudsdiensten met betrekking tot de Producten zoals aangegeven in de offerte of bestelbon. . Alle bijkomende diensten, inclusief maar niet beperkt tot opleidingen, werfbezoeken, interventies van techniekers, onderhoudsdiensten en herstellingsdiensten, worden geleverd in de regie aan de geldende uurtarieven van Calculus zoals beschreven in Annex 1 (“Bijkomende Diensten”) en enkel na uitdrukkelijke goedkeuring van de Klant. De vergoeding voor deze Bijkomende Diensten is niet inbegrepen in de periodieke vergoeding voor de Software.

Calculus zal supportdiensten beschikbaar stellen om de Klant te helpen bij het oplossen van problemen en het beantwoorden van specifieke vragen met betrekking tot de Producten volgens de voorwaarden en via de kanalen zoals beschreven in Annex 1.

7. INSPANNINGSVERBINTENIS

Elke verbintenis die Calculus aangaat ten aanzien van de Klant betreft een inspanningsverbintenis om de diensten, verbonden aan het verkochte Product, naar goed vermogen uit te voeren conform de Overeenkomst.

Leveringstermijnen zijn informatief, maar niet bindend voor Calculus. De vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de Overeenkomst in hoofde van of lastens Calculus.

8. INTELLECTUELE RECHTEN EN KLANTDATA

Calculus of haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar geleverde Producten en enige componenten. Tenzij anders vermeld, kent Calculus de Klant een beperkt, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-verpandbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe met betrekking tot de Software, Connectiviteit en/of de resultaten van de door haar uitgevoerde diensten vanaf het moment van algehele betaling van alle facturen, evenals alle overige bedragen die Klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is. De Klant zal de Software, Connectiviteit en/of resultaten van de diensten enkel gebruiken op de door Calculus voorgeschreven wijze.

Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Producten te verwijderen of te wijzigen. Het is de Klant verboden om het Product te kopiëren, na te maken, door te verkopen of op enigerlei wijze te commercialiseren.

De Klant verleent Calculus, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sub-licentieerbare licentie om de gegevens, informatie of materiaal verstrekt of ingediend door de Klant of haar gebruikers via de Software of anderszins (“Klantdata”) te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, door te geven en weer te geven voor zover dat nodig is om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst uit te voeren, met name om de Software, Connectiviteit en diensten te leveren en te onderhouden, en voor geen enkel ander doel. Calculus mag de Klantdata kopiëren, uitvoeren en er een back-up van maken, voor zover nodig, om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst uit te voeren. De Klant verleent Calculus ook, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sub-licentieerbare licentie om de Klantdata te compileren en te gebruiken, uitsluitend met het oog op onderzoek, ontwikkeling, verbetering of ondersteuning van de door Calculus geleverde Software en generaliseerde tools, op voorwaarde dat dergelijke gegevens worden gebruikt in anonieme of geaggregeerde vorm waarbij geen dergelijke informatie rechtstreeks de Klant, eindgebruikers of andere daarin opgenomen betrokkenen kan identificeren of redelijkerwijs zal worden gebruikt om deze te identificeren. In geen geval zal Calculus de Klantdata verkopen of overdragen aan derden voor marketing- of reclamedoeleinden.

De Klant of zijn licentiegevers, zijn de enige en exclusieve eigenaars van alle (rechten met betrekking tot de) Klantdata, met inbegrip van (i) alle wijzigingen van de Klantdata of (ii) alle materialen die voortvloeien uit de verwerking van de Klantdata, met uitzonderingvan alle algemene tools, programma's, algoritmen en benchmarks die door Calculus zijn gebouwd of ontwikkeld op basis van bij de Klant verzamelde gegevens (ongeacht of die gegevens vertrouwelijke informatie van de Klant zijn of niet), die de enige en exclusieve eigendom van Calculus zijn.

Het staat Calculus vrij (maar op geen enkele wijze verplicht) om ideeën, suggesties of aanbevelingen die door de Klant of zijn eindgebruikers worden verstrekt ("Feedback") te gebruiken en op te nemen in de Software, Connectiviteit of Hardware, zonder betaling van royalty's of andere vergoeding aan de Klant, op voorwaarde echter dat het voorgaande niet zal worden opgevat als het verlenen van enig recht of licentie op de octrooien, auteursrechten of handelsmerkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van de Klant in de Feedback.

9. LEVERING VAN HARDWARE, RISICO VAN VERLIES EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Hardware wordt geleverd op de locatie aangeduid door de Klant en zal worden geïnstalleerd door (i) Calculus volgens de instructies van de Klant, of (ii) de Klant zelf, met inbegrip van onderaannemers van de Klant. De leveringstermijnen worden enkel ter informatie medegedeeld aan de Klant en Calculus behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren, die in dat geval afzonderlijk zullen gefactureerd worden.

Calculus kan de Producten (i) leveren bij de Klant zelf of (ii) verzenden via de post naar de Klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de bestelde Producten volgens incoterms 2020 Ex Works (EXW) aangeleverd. Het risico van verlies en schade gaat van Calculus over op de Klant bij levering van de Producten door Calculus aan de gewone vervoerder of het postkantoor, afhankelijk van de leveringswijze.

De eigendom van de geleverde Hardware gaat slechts over op de Klant na volledige betaling door de Klant van de prijs zoals bepaald in de Overeenkomst. Calculus behoudt zich het recht voor om de Hardware bij de Klant op diens kosten terug te halen, alsook de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen ten nadele van de Klant ingeval van niet-betaling.

10. GARANTIE

Calculus biedt de Klant een garantie op de door haar geleverde en geïnstalleerde Hardware overeenkomstig Annex 2.

In het bijzonder garandeert Calculus niet dat de Software of Connectiviteit foutloos zijn of dat het gebruik en/of de werking van de Software of Connectiviteit veilig of ononderbroken zal zijn, dat Calculus enig of elk defect in de systemen van de Klant zal ontdekken of dat enige of alle problemen met betrekking tot de Software of Connectiviteit kunnen worden opgelost en wijst hierbij alle aansprakelijkheid daarvoor af. De Software en Connectiviteit wordt door Calculus onder deze Algemene Voorwaarden geleverd op een "as-is" basis.

11. PRIJS EN BETALING

Buiten andersluidende bepalingen in de offerte of bestelbon zijn de prijzen van Calculus aangeduid in euro en exclusief BTW.

De tussen de partijen overeengekomen periodieke vergoedingen voor de Software worden jaarlijks herzien op de verjaardag van de ingangsdatum en in overeenstemming met de "refertelonen landsgemiddelde" index van Agoria (beschikbaar op www.agoria.be). Indien deze index niet meer wordt gepubliceerd, is de index die hem vervangt of een andere index die de stijging van de arbeidskosten weergeeft, van toepassing. De indexering geschiedt volgens de volgende formule: P = Po x (0,20 + 0,80 x (S/So) ) ) Waarbij: P = herziene (jaarlijkse) Vergoedingen (exclusief BTW);

Po = vergoedingen zoals overeengekomen in het voorstel;

S = referentielonen volgens de Agoria-index die van toepassing is op 1 januari voorafgaand aan de verjaardag van de Ingangsdatum;

So = referentieloon volgens de Agoria-index van toepassing op de Ingangsdatum.

Partijen komen overeen dat een negatieve index in geen geval invloed kan hebben op de door Partijen overeengekomen vergoedingen. Indexering kan dus nooit aanleiding geven tot lagere prijzen dan de in de offerte of bestelbon overeengekomen vergoedingen.

De facturen van Calculus aan de Klant zijn betaalbaar uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum betaalbaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

De facturen kunnen geen voorwerp uitmaken van schuldvergelijking met andere overeenkomsten tussen Calculus en de Klant.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet – betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant vanaf deze datum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

De verschuldigde sommen worden tevens verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro, onverminderd het recht voor Calculus om de meerdere schade te vorderen.

Bovendien zullen bij laattijdige betaling van een factuur alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden, en zal Calculus haar verplichting, waaronder deze van mogelijke levering van diensten en abonnementen aan de Klant kunnen opschorten tot algehele betaling van de opeisbare facturen (hoofdsom, intresten en schadebeding). Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen door de Klant worden gedragen.

Enig protest van de facturen dient per aangetekende brief te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Calculus en dit binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Het protest dient gemotiveerd te worden zodat Calculus uit het protest de reden ervan kan afleiden. Elk protest dat niet tijdig, niet per aangetekend schrijven wordt gemeld of niet gemotiveerd is, wordt als onbestaande gehouden. Klachten geven de Klant niet het recht om betaling te weigeren of uit te stellen.

12. KLACHTEN

Elke klacht met betrekking tot de Overeenkomst en de uitvoering ervan, met betrekking tot het Product zelf of de geleverde diensten, dient op straffe van verval schriftelijk toe te komen bij Calculus binnen de acht (8) dagen na de ontvangst van de factuur, de geleverde Producten of diensten. De Klant zal op straffe van niet-ontvankelijkheid de aard van het gebrek en de motivering van de klacht onverwijld beschrijven. Bij gebrek aan deze vermeldingen wordt de Overeenkomst geacht conform de contractuele bepalingen en de bestelling te zijn uitgevoerd.

Alle klachten met betrekking tot de verborgen gebreken van Hardware dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Calculus op straffe van verval binnen de zeven (7) dagen nadat de verborgen gebreken ter kennis van de Klant zijn gekomen of redelijkerwijze konden komen. De aard van het gebrek en de motivatie van de klacht dienen door de Klant omstandig te worden beschreven.

13. AANSPRAKELIJKHEID

Door de aankoop van de Hardware geeft de Klant aan zelf in te kunnen schatten dat de mogelijkheden van de gekochte Hardware passend zijn voor de toepassing waarvoor de Hardware is aangekocht en dat de Hardware de bedoelde functie adequaat kan vervullen binnen zijn bedoelde toepassing. Naast de fabrieksgarantie is Calculus niet verantwoordelijk voor enige schade, noch gevolgschade ten gevolge van de (al dan niet) levering of prestaties van de Hardware.

De Klant draagt de volledige aansprakelijkheid voor de selectie van de Producten alsmede voor vergissingen en/of omissies in de bestelling van de Producten.

In het bijzonder kan Calculus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor storingen in het netwerk/apparatuur die van invloed zijn op de Producten en die te wijten zijn aan derden, zoals een telecomprovider, of overmacht.

Behoudens haar opzettelijke of zware fout is Calculus niet aansprakelijk voor enige fout of nalatigheid bij de uitvoering van de Overeenkomsten met de Klant. Calculus draagt geen enkele aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of immateriële schade van de Klant zoals, maar niet beperkt tot een verlies, winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van gegevens of opnames, rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van haar Producten of de toepassing van haar diensten. Calculus is niet aansprakelijk voor het verdwijnen of onleesbaar worden van gegevens van de Klant, noch voor de wedersamenstelling ervan.

In elk geval zal een mogelijke aansprakelijkheid nooit hoger kunnen zijn dan het bedrag in hoofdsom betaald gedurende de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand het incident dat aanleiding gaf tot de schade onder de Overeenkomst.

De Klant is als enige aansprakelijk voor schade die het gevolg zou zijn van (i) de eigen installatie door de Klant van de Producten of (ii) het verzenden van de foute Producten onder de fabrieksgarantie naar Calculus of (iii) het communiceren van de foutieve informatie naar Calculus. Voor het begroten van deze schade zal Calculus onder andere de kosten in rekening brengen die nodig zijn om deze schadeveroorzakende gebeurtenis vast te stellen. Hiervoor zal Calculus zich baseren op de manuren en bijbehorende tarieven voor Bijkomende Diensten, zoals bepaald in Annex 1, zonder evenwel afstand te doen van haar recht om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

14. OVERMACHT

Calculus zal niet aansprakelijk zijn in geval zij door overmacht wordt verhinderd om haar verbintenissen uit te voeren. Er is sprake van een situatie van overmacht indien Calculus zich in een tijdelijke of definitieve onmogelijkheid bevindt om de aangegane verbintenissen onder de Overeenkomst na tekomen omwillen van een vreemde oorzaak die niet toe te rekenen is aan Calculus en die niet voorzienbaar was bij het aangaan van de Overeenkomst. Calculus behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te verlengen zolang de situatie van overmacht duurt, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Voorbeelden van overmacht (niet-limitatief), voor zover zij onder bovenstaande definitie vallen, zijn stakingen, brand, oorlogen, militaire operaties, acties of omissies van de overheid, natuurrampen, nationale en lokale noodgevallen, sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk, onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, ….

Als Calculus zich op overmacht beroept, zal Calculus de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de situatie van overmacht en zal hierbij aangeven of het een tijdelijke of een definitieve overmacht betreft. In het geval van een tijdelijke overmacht is Calculus gerechtigd om de termijn van uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te verlengen zolang de situatie van overmacht duurt. Calculus zal haar contractspartij zo spoedig mogelijk informeren (i) indien een einde kwam aan de situatie van overmacht en de verbintenissen onder de Overeenkomst hervat kunnen worden, of (ii) indien de tijdelijke overmacht definitief werd, met als gevolgd dat zij de Overeenkomst zal beëindigen. Zowel in geval van tijdelijke overmacht gedurende de opegschorte periode, als in geval van beëindiging omwille van definitieve overmacht, zal Calculus enkele schadevergoeding aan de andere partij verschuldigd zijn. Door Calculus reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties moeten wel vergoed worden, ook in overmachtssituaties.

15. GEHEIMHOUDING EN DATA EXPORT

De Klant dient de door Calculus verstrekte informatie omtrent de Producten en haar diensten geheim te houden en mag daarover geen mededelingen doen aan derden, zelfs na de beëindiging van de Overeenkomst.

Calculus heeft na afloop van de Overeenkomst het recht om de Klantdata opgeslagen in de Software te verwijderen. De Klant die een export van haar Klantdata wenst, zal dit binnen de tien (10) dagen na de beëindiging van de Overeenkomstschriftelijk bij Calculus opvragen. De Klant kan slechts Klantdata van maximum één (1) jaar voorafgaand aan de ontvangst door Calculus van dat schriftelijk verzoek verkrijgen, de Klantdata daaraan voorafgaand wordt automatisch verwijderd door Calculus.

16. OVERDRACHT

Calculus heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaandelijke toestemming van de Klant.

Wanneer de Klant zijn activa verkoopt, zal deze de overnemer verplichten de lopende Overeenkomst met Calculus na te komen en hoofdelijk gehouden blijven ten opzichte van Calculus voor de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst.

17. EINDE VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst wordt, behoudens andersluidend beding, gesloten voor onbepaalde duur. Moest de Overeenkomst van bepaalde duur zijn, dan wordt door het aflopen van de oorspronkelijke termijn van de Overeenkomst automatisch een nieuwe overeenkomst gesloten met dezelfde voorwaarden van onbepaalde duur, tenzij de Klant schriftelijke opzegt door middel van een aangetekend schrijven uiterlijk zes (6) maanden voor het verstrijken van die oorspronkelijke termijn.

Specifieke datalicentieovereenkomsten hebben de duur zoals aangeduid in de productcode. Zo hebben data licentieovereenkomsten met productcode DL36M een standaard duurtijd van zes-en-dertig (36) maanden. Deze datalicentieovereenkomst wordt bij einde duurtijd automatisch verlengd met twaalf (12) maanden. Deze datalicentieovereenkomst is na de standaard duurtijd opzegbaar door middel van een aangetekend schrijven uiterlijk zes (6) maanden voor het aflopen van de overeenkomst.

Elke wijziging in de toestand van de Klant zoals onder meer WCO, faillissement, schuldbemiddeling, ontbinding, fusie, splitsing, edm. geeft Calculus het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder dat in dergelijk geval Calculus kan worden aangesproken tot betaling van enigerlei schadevergoeding. Calculus heeft in dergelijk geval het recht om ofwel de Overeenkomst te verbreken ofwel de Klant mede te delen dat de overeenkomst verder kan worden uitgevoerd onder alternatieve voorwaarden. Indien de Klant deze nieuwe voorwaarden van Calculus niet zou aanvaarden, heeft zij het recht om de verbreking van de Overeenkomst te vragen zonder dat zij enigerlei schadevergoeding verschuldigd is. In dergelijk geval zal de koper alle openstaande sommen onmiddellijk dienen te voldoen.

Calculus kan de Overeenkomst met de Klant tevens buitengerechtelijk ontbinden indien de Klant in gebreke blijft zijn verplichtingen in het kader van de Overeenkomst uit te voeren en dit nadat de Klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld door Calculus en na veertien (14) kalenderdagen niet de tekortkoming(en) heeft verholpen. De Klant blijft in dat geval de eventuele maandelijkse vergoedingen verschuldigd tot het einde van de looptijd van de Overeenkomst, met een minimum van één (1) jaar.

Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Klant alle door Calculus geleverde Producten en verleende diensten betalen, alsook de kosten die Calculus moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Calculus nog had kunnen factureren aan de Klant indien de Overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Calculus. Bovendien behoudt Calculus het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

18. OVERIGE BEPALINGEN

De nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden met zich mee. In dat geval zullen Calculus en de Klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Elke kennisgeving of mededeling zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden, kan geldig gebeuren op schriftelijke wijze (bv. per gewone post, aangetekend, per fax, per drager), dan wel op elektronische wijze via e-mail.

De Klant verbindt zich ertoe om elke wijziging van naam, juridische vorm, postadres, elektronisch adres e.d. steeds onmiddellijk aan Calculus mee te delen. Tot zolang dergelijke kennisgeving niet is gebeurd, kan Calculus op geldige wijze kennisgevingen doen aan de haar voorheen bekende gegevens van de Klant.

Op deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, Afdeling Tongeren.

19. PRIVACY

Calculus verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de persoonsgegevens die haar door de Klant worden meegedeeld in het kader van de uitoefening van haar activiteiten en de uitvoering van de met de Klant aangegane Overeenkomst zal behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie is terug te vinden in ons privacy beleid.

20. CONTACTGEGEVENS

Calculus (Eywa bv)

Kempenseweg 12
3690 Zutendaal
Belgium

hello@calculus.group

ANNEX 1: BIJKOMENDE DIENSTEN & SUPPORT
TARIEVEN BIJKOMENDE DIENSTEN
Standaard uurtarief service, installatie (tijdens kantooruren)* € 85,00
Standaard uurtarief engineering, maatwerk***, configuratie, kalibratie* € 115,00
Verplaatsing per km 0,65ct/km
Kantooruren 9u - 17u (ma-vr)
Service desk https://www.calculus.group/helpdesk

Support aanvraag:

- Online ticket system: https://my.calculus.group/helpdesk/

- E-mail: help@calculus.group

- Telefonisch: +32 89 69 69 89

Documenten bibliotheek http://docs.calculus.group/

Service team kwalificaties:

- Connectiviteit

- IIoT hardware (configuratie, kalibratie, assemblage)

- Communicatie protocollen & API

- Data analyse, data beheer & data security

- Cloud servers & IT Security

- Technische bekwaamheid installaties

Aantal personen in service team: 10

Probleemclassificatie
Ernst/Urgentie 1 Kritiek Het probleem heeft een grote business impact, zoals complete onbruikbaarheid van een Product.
Ernst/Urgentie 2 Gemiddeld Het probleem heeft een gemiddelde business impact, zoals verminderde bruikbaarheid van een Product.
Ernst/Urgentie 3 Minimaal Het probleem heeft een kleine tot geen business impact, zoals vragen over hoe een Product werkt.
Tabel met reactieverwachtingen
Ernst- of urgentiegraad Classificatie Reactietijd
1 Kritiek 6 werkuren
2 Gemiddeld 12 werkuren
3 Minimaal 48 werkuren

Actieve werkuren voor supportdiensten zijn : Maandag t.e.m. Vrijdag: 9u – 17u. Er zijn geen actieve werkuren tijdens weekends of Belgische wettelijke feestdagen en vooraf aangekondigde verlofdagen.

De reactietijden geven aan binnen welke tijd Calculus zich inspant om het probleem van de Klant te behandelen, dan wel op te lossen. Calculus zal alle redelijke commerciële inspanningen leveren om aan deze reactietijden te voldoen, maar garandeert geenszins dat deze reactietijden steeds zullen worden gehaald, gezien de vele variabele factoren die van toepassing kunnen zijn op het probleem van de Klant waarover Calculus geen controle heeft.

Om bovenstaande reactieverwachtingstijden te behalen dient de Klant de support aanvraag via de opgegeven kanalen te versturen alsook alle nodige relevante informatie te verschaffen aan Calculus over het probleem. De Klant erkent dat haar medewerking essentieel is om problemen op te lossen. Calculus beslist naar eigen inzicht welke ernst- of urgentiegraad er wordt toegekend aan een probleem dat binnenkomt.

Remote support via TeamViewer is mogelijk

Garanties Hardware: standaard 12 maanden, garanties gelden zolang Hardware gebruikt wordt volgens specificatie in technisch voorschrift en volgens projectomschrijving.

Procedure hardware voor vervanging of reparatie (“RMA”):

- Klant maakt ticket aan via de online service desk met vermelding van “RMA”

- Klant verzendt of brengt de Hardware naar de exploitatiezetel van Calculus

- Klant kan via eigen bedrijfsaccount bestellingen, reparaties, betalingen, … opvolgen

- Status en doorlooptijd van vervanging of reparatie kan via het ticket online worden opgevolgd.

- Alle communicatie verloopt en wordt geregistreerd via de online service desk

Doorlooptijden**:

- Calculus beschikt over een eigen hersteldienst indien reparatie mogelijk is, uitsluitsel over herstel of vervanging bedraagt 7 werkdagen van zodra het toestel in ons bezit is. Hersteltijd of vervanging zelf is afhankelijk van probleemstelling en beschikbaarheid onderdelen.

Hardware van externe leveranciers wordt indien mogelijk opgestuurd naar leverancier indien herstel onder garantie van toepassing is. Doorlooptijden zijn afhankelijk van leverancier en transporttermijn.

* Standaard tarief wordt gehanteerd tot 20u, Calculus hanteert lagere tarieven voor opgemaakte projectbudgetten met grotere omvang.

** Neem reserve IIOT hardware en onderdelen op stock indien spoed vervanging vereist is voor uw activiteiten.

*** De term ‘maatwerk’ impliceert geenszins dat de Klant een exclusiviteit of andere rechten uit de Overeenkomst put.

ANNEX 2: BIJZONDERE GARANTIEVOORWAARDEN HARDWARE
Scope

Calculus geeft deze garantie op alle Hardware vervaardigd door Calculus zelf en verkocht onder het merk Calculus. Voor alle toestellen en sensoren van andere merken (Digital Matter, Teltonika, Aspar, Siemens, …) ingekocht door Calculus en doorverkocht aan de Klant zijn de van het respectievelijke merk geldende fabrieksgaranties van toepassing, dewelke afgehandeld kunnen worden via Calculus.

Samenvatting
 • Calculus hanteert een garantie op Hardware van 12 maanden.
 • De garantieperiode gaat van start op de dag van verzending van de Hardware.
 • Uitzonderingen op garantie:
  • Schade veroorzaakt door overmacht, verkeerd gebruik (bv. in strijd met de handleidingen van Calculus), misbruik, nalatigheid, ongelukken, onredelijk gebruik of door oorzaken die geen verband houden met defecte materialen of vakmanschap
  • Schade veroorzaakt door (1) service uitgevoerd door iemand die geen vertegenwoordiger is van Calculus of een door Calculus geautoriseerde serviceprovider, of (2) het openen van de Hardware of handelingen in de Hardware uitgevoerd door iemand die geen vertegenwoordiger is van Calculus of een door Calculus geautoriseerde serviceprovider
  • Schade door binnenkomend water of algemene vochtophoping. (gezien Calculus niet verantwoordelijk is voor de uiteindelijke inbouw/afsluiting van het toestel en/of voldoende zicht heeft op onderhoud of verder uitgevoerde handelingen hierop)
  • Elektrostatische schade
  • Schade als gevolg van de eigen installatie door de Klant
  • Schade als gevolg van de fouten gemaakt door de Klant, inclusief maar niet beperkt tot foutieve communicatie naar Calculus of verzending van het foute stuk Hardware
  • Batterijen vallen in zijn geheel niet onder garantie. Calculus kan hiervoor wel vervangingsonderdelen voorzien.
  • Andere schade veroorzaakt door de Klant door abnormaal gebruik van het toestel, inclusief maar niet beperkt tot door de Klant beschadigde antennes en connectoren.
 • Indien het Product geen recht heeft op garantie kan Calculus alle onderzoeks-, verplaatsing- en overige kosten aanrekenen aan de Klant overeenkomstig artikel 13 van de Overeenkomst aan de tarieven vermeld in Annex 1.
Algemene garantievoorwaarden

Calculus geeft op alle eigen geproduceerde Hardware een ‘herstel of vervang’ fabrieksgarantie voor alle fabricagefouten van de respectievelijke Hardware op de datum van verzending. De garantieperiode gaat van start op de dag van verzending van de Hardware. Hardware met een fout worden op kosten van en door de Klant terugbezorgd aan Calculus voor analyse. Hardware die door Calculus worden beoordeeld, naar haar eigen oordeel, als ‘defect onder garantie’ zullen worden hersteld of vervangen op kosten van Calculus. Deze kosten zijn beperkt tot de kost van de herstelling of van een vervangtoestel en de verzending hiervan via standaard postpakket of koerierdienst terug naar de Klant. De beslissing van leveringsmethode ligt bij Calculus. Is een vervangtoestel niet per direct beschikbaar zal de Klant gecontacteerd worden door Calculus om samen te zoeken naar de meest passende oplossing welke vervanging/herstelling met latere leverdatum, een alternatief toestel of een creditnota voor terugbetaling van het origineel betaalde bedrag van de Hardware kan omvatten. Uitzonderingen op de fabrieksgarantie zijn: moedwillig aangebrachte beschadigingen door eender wie, schade door gebruik buiten aangegeven gebruiksparameters of schade buiten redelijk te verwachten parameters binnen de toepassing, blootstelling aan bliksem, spanningspieken, extreme weersomstandigheden, luchtvochtigheid of schade veroorzaakt door een incorrecte installatie of onrechtmatig gebruik van de Hardware.

Indien de Hardware geïnstalleerd is waar het wordt blootgesteld aan water, regen en/of stof dienen de nodige stappen genomen te worden ter afscherming van de Hardware. Aangezien deze omstandigheden niet onder toezicht of verantwoordelijkheid van Calculus vallen, is waterschade of schade door corrosievorming niet gedekt door de fabrieksgarantie.

Alhoewel Calculus toestellen voldoen aan de IEC 61000-4-2:2008 standaard sluit dit nooit volledig de mogelijkheid op schade door ESD (Electrostatic Discharge) uit. Daarom moeten te allen tijde antistatische maatregelen (zoals het dragen van een aardingsarmband rond de pols) genomen worden bij de installatie of onderhoud van de Hardware. Hier gaat het vooral, maar niet uitsluitend over het verwisselen van SIM kaarten, vervangen van batterijen en omgaan met losse printplaten. Voorkom hierbij te allen tijde aanrakingen van de componenten op printplaten of antenneaansluitingen. ESD schade is niet gedekt door de fabrieksgarantie.

Batterijen hebben doorgaans een hoger verbruikstempo dan de garantieperiode en een beperkte houdbaarheid. Daarom geldt voor alle niet herlaadbare batterijtypen zoals bijvoorbeeld Lithium, Alkaline en LiSocl2 cellen het principe van ‘normale slijtage’ en vallen als gevolg deze buiten de fabrieksgarantie.

Verschillende Hardware bevatten Lithium-Polymeer batterijen dewelke een beperkte houdbaarheid hebben wanneer deze ongebruikt en/of in ontladen toestand blijven. Ten gevolge van deze ‘normale slijtage’ vallen Li-Po back-up batterijen niet onder de aangeboden fabrieksgarantie. Het wordt aanbevolen dat alle toestellen die langer dan 6 maanden op stock liggen periodisch onder spanning worden gezet en de kans krijgen op te laden alvorens terug gestockeerd te worden. Li-Po batterijen die vervangen dienen te worden kunnen bij Calculus besteld worden.

Preventieve herstellingen

In het kader van de garantie kan Calculus de Klant informeren over een reparatieactie om een mogelijk defect preventief te verhelpen. Calculus behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen indien de Klant geen gebruik heeft gemaakt van dit aanbod, het genoemde defect later optreedt waardoor Calculus de reparatie alsnog moet uitvoeren.

Aanspraak maken op garantie
 • Bezoek ons documentatiecentrum op https://help.calculus.group voor het oplossen van problemen en volg voor bestaande problemen de aangeboden stappen.
 • Indien het onmogelijk is het probleem zelf op te lossen: maak dan een support ticket aan via ons help portaal op https://www.calculus.group/helpdesk Ons team probeert je zo goed mogelijk verder te helpen.
 • Kan het probleem niet op afstand verholpen worden, dan zal via bovenvermeld ticket systeem een RMA goedgekeurd worden.
 • Bezorg zodra goedgekeurd de defecte Hardware terug op onderstaand adres, met indicatie van Klantnaam en eventueel andere gegevens bezorgd via het RMA ticket:
  Eywa BV
  Kempenseweg 12
  3690 Zutendaal
  België
 • Eenmaal ontvangen zal ons support team het toestel analyseren en indien nodig herstellen, vervangen of crediteren.

Laatste update: 1 december 2023