Algemene Voorwaarden

 

1.  ALGEMEEN

Uitsluitend de algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen Eywa bv (Calculus) en de klant, behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins werd overeengekomen. Eventuele afwijkingen kunnen niet ingeroepen worden bij latere overeenkomsten. De algemene voorwaarden binden de klant ook bij latere overeenkomsten. Door de bestelling aanvaardt de klant de toepassing van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van elke andere bepaling waarmee Eywa bv (Calculus) zich niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard.

 De klant erkent uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat zij verzaakt aan haar eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing, behoudens indien en in zoverre deze niet strijdig zijn met de eventuele bijzondere voorwaarden van Eywa bv (Calculus), vermeld in de offerte.

 

2.  OFFERTES: BINDENDE KRACHT

Offertes, catalogussen, folders, publicaties in kranten of tijdschriften, uitingen op de website, worden gegeven bij wijze van inlichting en binden Eywa bv (Calculus) niet. Onze offertes worden louter ter informatie gegeven en zijn geenszins bindend. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Eywa bv (Calculus) verstrekte gegevens waarop Eywa bv (Calculus) zijn aanbieding baseert. Eywa bv (Calculus) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te herzien in het licht van de evolutie van materiaal-, transport- en ontwikkelingskosten. De prijs overeengekomen voor een bepaalde bestelling bindt Eywa bv (Calculus) overigens niet voor daaropvolgende bestellingen door de klant.

 

3.  MEDEWERKING VAN DE KLANT

 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Eywa bv (Calculus) mogelijk te maken zal de klant Eywa bv (Calculus) steeds tijdig alle door de leverancier nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 

4.  OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen Eywa bv (Calculus) en de klant komt tot stand op de maatschappelijke zetel van Eywa bv (Calculus) zodra de klant een voor akkoord ondertekend afschrift van de offerte of de bestelbon heeft bezorgd aan Eywa bv (Calculus) binnen de geldigheidstermijn van de offerte of de bestelbon.

 De overeenkomst wordt vermoed stilzwijgend tot stand te zijn gekomen indien Eywa bv (Calculus) begin van uitvoering heeft gegeven aan de door de klant gevraagde diensten, zonder dat deze uitvoering geprotesteerd werd door de klant of zonder dat hieromtrent enig voorbehoud ter zake werd geformuleerd door de klant.

 

5.  ANNULERING

Bij elke annulering van de bestelling, zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan Eywa bv (Calculus) ten bedrage van 50% van de waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd de betaling van de reeds in productie genomen producten op het ogenblik van de annulering.

 

6.  PRODUCTEN

Eywa bv (Calculus) behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische wijzigingen/verbeteringen door te voeren aan producten.  De klant kan daaraan geen rechten ontlenen voor het laten doorvoeren van diezelfde technische wijzigingen/verbeteringen aan reeds bestaande producten. 

 

7.  INSPANNINGSVERBINTENIS

Eywa bv (Calculus) levert slechts een inspanningsverbintenis om de diensten, verbonden aan het verkochte product, naar goed vermogen uit te voeren conform de overeenkomst.

Leveringstermijnen zijn informatief, maar niet bindend voor Eywa bv (Calculus).  De vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst in hoofde van of lastens Eywa bv (Calculus).

 

8.  EIGENDOMSVOORBEHOUD EN INTELLECTUELE RECHTEN

Eywa bv (Calculus)  behoudt alle rechten met betrekking tot de door haar geleverde producten en goederen, in het bijzonder wat betreft de intellectuele eigendomsrechten.  Het is de klant dan ook verboden om het product en/of goederen te kopiëren, na te maken, door te verkopen of op enigerlei wijze te commercialiseren.

De eigendom van de geleverde goederen (hardware) gaat slechts over op de klant na volledige betaling door de klant van de volledige prijs van de overeenkomst.  Eywa bv (Calculus) behoudt zich het recht voor om het verkochte product bij de klant op diens kosten terug te halen, alsook de ontbinding van de overeenkomst te vorderen ten nadele van de klant.

 

9.  BETALING

 In geval van onduidelijkheid zijn de prijzen van Eywa bv (Calculus) aangeduid in euro en exclusief BTW.

De facturen van Eywa bv (Calculus) zijn binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum betaalbaar tenzij anders schriftelijk overeengekomen op de offerte.

 De facturen kunnen geen voorwerp uitmaken van schuldvergelijking met andere overeenkomsten tussen Eywa bv (Calculus) en de klant.

 Een onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest berekend en gekapitaliseerd aan 12% per jaar op. De verschuldigde sommen worden tevens verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro, onverminderd het recht voor Eywa bv (Calculus) om de meerdere schade te vorderen.

 Enig protest van de facturen dient te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Eywa bv (Calculus) en dit binnen acht dagen na ontvangst van de factuur. Het protest dient per aangetekend schrijven en gemotiveerd te gebeuren zodat Eywa bv (Calculus) uit het protest kan afleiden wat de reden van het protest is. Elk protest dat niet tijdig, niet per aangetekend schrijven wordt gemeld of niet gemotiveerd is, wordt als onbestaande gehouden. Klachten geven de klant niet het recht om betaling te weigeren of uit te stellen.

 

10.  OPSCHORTING VERPLICHTING

 Indien de klant niet betaalt, is Eywa bv (Calculus) gerechtigd haar verplichting, waaronder deze van mogelijke levering van diensten en abonnementen, op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadebeding.

 

11.  KLACHTEN

 Elke klacht met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering ervan, met betrekking tot het product zelf of de geleverde diensten, dient op straffe van verval schriftelijk toe te komen bij Eywa bv (Calculus) binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur, de geleverde goederen of diensten. De klant zal op straffe van niet-ontvankelijkheid de aard van het gebrek en de motivering van de klacht onverwijld beschrijven. Bij gebrek aan deze vermeldingen wordt de overeenkomst geacht conform de contractuele bepalingen en de bestelling te zijn uitgevoerd.

Alle klachten met betrekking tot de verborgen gebreken dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Eywa bv (Calculus) op straffe van verval binnen de zeven dagen nadat de verborgen gebreken ter kennis van de klant zijn gekomen of redelijkerwijze konden komen. De aard van het gebrek en de motivatie van de klacht dienen door de klant omstandig te worden beschreven.

Eywa bv (Calculus) draagt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, winstderving, rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van haar product of de toepassing van haar diensten.

 Eywa bv (Calculus) is niet aansprakelijk voor het verdwijnen of onleesbaar worden van data van de klant, noch voor de wedersamenstelling ervan.

 In elk geval zal een mogelijke aansprakelijkheid nooit hoger kunnen zijn dan het bedrag in hoofdsom van de betreffende overeenkomst.

 

12.  AUTEURSRECHT

 Eywa bv (Calculus) behoudt het auteursrecht over het door haar geleverde product.  Het is de klant verboden het product na te maken of door te verkopen.

 

13.  GEHEIMHOUDING

 De klant dient de door Eywa bv (Calculus) verstrekte informatie omtrent het product en haar diensten geheim te houden en mag daarover geen mededelingen doen aan derden.

 Eywa bv (Calculus) heeft na afloop van het contract het recht om de data van de klant te deleten. De klant die de data wil terugkrijgen van Eywa bv (Calculus), zal die binnen de 10 dagen na de beëindiging van het contract schriftelijk bij Eywa bv (Calculus) moeten opvragen. De klant kan slechts data van maximum één jaar voorafgaand aan de ontvangst door Eywa bv (Calculus) van dat schriftelijk verzoek verkrijgen, de data daaraan voorafgaand worden automatisch vernietigd door Eywa bv (Calculus).


14.  OVERDRACHT

 Eywa bv (Calculus) heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen.

 Wanneer de klant zijn activa verkoopt, zal deze de overnemer verplichten het lopende contract met Eywa bv (Calculus) na te komen en hoofdelijke gehouden blijven ten opzichte van Eywa bv (Calculus).

 

15.  EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 De overeenkomst loopt, behoudens andersluidend beding, voor onbepaalde duur, tenzij anders bepaald. Een overeenkomst van bepaalde tijd wordt, bij gebreke aan een schriftelijke opzegging ervan door middel van een aangetekend schrijven, 6 maand voor het aflopen van het contract, geacht voor onbepaalde tijd te zijn verlengd.

 Specifieke datalicentieovereenkomsten met productcode DL36M hebben een standaard duurtijd van 36 maanden. Deze overeenkomst wordt bij einde duurtijd automatisch verlengd met 12 maanden. Deze datalicentieovereenkomst is na de standaard duurtijd opzegbaar door middel van een aangetekend schrijven, 6 maand voor het aflopen van de overeenkomst.

 Elke wijziging in de toestand van de klant zoals onder meer overlijden, WCO, faillissement, schuldbemiddeling, ontbinding, fusie, splitsing, edm. geeft Eywa bv (Calculus) het recht om de uitvoering van de overeenkomsten op te schorten zonder dat in dergelijk geval Eywa bv (Calculus) kan worden aangesproken tot betaling van enigerlei schadevergoeding.

Eywa bv (Calculus) heeft in dergelijk geval het recht om ofwel de overeenkomst te verbreken ofwel de klant mede te delen dat de overeenkomst verder kan worden uitgevoerd onder alternatieve voorwaarden. Indien de klant deze nieuwe voorwaarden van Eywa bv (Calculus) niet zou aanvaarden, heeft zij het recht om de verbreking van de overeenkomst te vragen zonder dat zij enigerlei schadevergoeding verschuldigd is. In dergelijk geval zal de koper alle openstaande sommen onmiddellijk dienen te voldoen.

Eywa bv (Calculus) kan de overeenkomst met de klant tevens buitengerechtelijk ontbinden indien de klant in gebreke blijft zijn verplichtingen in het kader van de overeenkomst uit te voeren en dit nadat de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld door Eywa bv (Calculus) en na 14 kalenderdagen niet aan de tekortkoming(en) heeft verholpen.

 De klant blijft in dat geval de eventuele maandelijkse vergoedingen verschuldigd tot het einde van de looptijd van de overeenkomst, met een minimum van één jaar.

 

16.  OVERIGE BEPALINGEN

 De nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden met zich mee.

Op deze overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, Afdeling Tongeren.

 

   17.   PRIVACY

Eywa bv (Calculus) verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de persoonsgegevens die haar door de klant worden meegedeeld in het kader van de uitoefening van haar activiteiten en de uitvoering van de met de klant aangegane overeenkomst zal behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie is terug te vinden in ons privacybeleid.


Calculus (Eywa bv)

Kempenseweg 12
3690 Zutendaal
Belgium

hello@calculus.group